Provozní řád víceúčelového hřiště

PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ

Čl. 1
Využívání hřiště

 1. Provozovatelem víceúčelového sportovního hřiště je Obec Troubelice.
 2. Hřiště je určeno k provozování míčových her v rámci školní výuky a širokou veřejností všech věkových skupin. Jedná se zejména o tenis, basketbal, volejbal, nohejbal, badminton, florbal, malá kopaná a jiné sporty, které hřiště svou povahou umožní provozovat a je v souladu s provozním řádem.
 3. Uživatelem hřiště mohou být jednotlivci nebo skupiny osob po registraci do registračního systému víceúčelového hřiště (více na www.troubelice.cz).
 4. Uživatel je povinen dodržovat předem dohodnutý čas a provozovat určený druh sportu. Po celou dobu užívání hřiště dbát bezpečnostních předpisů a předpisů k ochraně majetku.
 5. Uživatel je povinen dbát pokynů a upozornění správce hřiště a ustanovení tohoto provozního řádu.

Čl. 2
Provoz a správa hřiště

 1. Za provoz odpovídá správce hřiště s výjimkou doby, po kterou hřiště užívá uživatel dle čl. 1.
 2. Denní provozní doba využívání víceúčelového hřiště je od 8.00 do 21.00 hodin. Vstup na hřiště je povolen pouze přístupovými prostory, je zakázáno přelézání plotů, zamčených vchodů a vlastního oplocení hřiště.
 3. Uživatelé hřiště jsou povinni po použití hřiště odstranit z hrací plochy přenosné součásti hřiště a tyto uložit v nářaďovně u hřiště. Dále jsou uživatelé povinni po použití hřiště zametením upravit plochu hřiště. K této úpravě slouží nářadí uložené v přilehlé nářaďovně.
 4. Provoz víceúčelového hřiště pro veřejnost začíná od 1. dubna a bude ukončen 31. října.
 5. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho správce oprávněn částečně omezit, nebo zcela zrušit provoz.
 6. V případě zjištění jakékoli závady na uvedeném sportovním zařízení nebo jeho bezprostředním okolí, je uživatel povinen tuto závadu nahlásit správci hřiště.
 7. Užívání hřiště je zdarma.


Čl. 3
Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

 1. V areálu hřiště je zakázáno jakékoli znečišťování nebo poškozování hrací plochy a vybavení hřiště.
 2. Na víceúčelovém hřišti je dále zakázáno:
  • odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
  • vstupovat na hřiště v nevhodné obuvi – kopačky, tretry, boty s podpatkem, boty s černou podrážkou, nebo ve znečištěné obuvi (blátem, štěrkem, pískem apod.)
  • jezdit na kole, koloběžce, kolečkových bruslích, skateboardu
  • vstupovat dětem do 10 let bez doprovodu rodičů nebo pověřené osoby
  • přemisťovat pevné i mobilní zařízení mimo stanovená místa
  • konzumovat alkoholické nápoje, sladké nápoje (cola, kofola, sprite, džus apod.) a jídla všeho druhu
  • vstupovat podnapilým osobám a vstupovat se psy
  • kouřit v celém areálu a odhazovat žvýkačky na umělý povrch
  • úmyslné, prudké odrážení míče o plot
 3. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hrací plochu pouze hrajícím osobám.
 4. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.
 5. Přinesené sportovní náčiní návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.
 6. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé v areálu víceúčelového hřiště a neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí.


Čl. 4
Další ustanovení

 1. Při nedodržování tohoto provozního řádu může správce nebo jiný oprávněný pracovník uživatele z hřiště vykázat a neumožnit mu další užívání hřiště.
 2. Uživatel podpisem tohoto provozního řádu souhlasí s jeho ustanoveními a se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., Zákon na ochranu osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, které poskytne při registraci profilu uživatele, pro potřeby registračního systému víceúčelového hřiště.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit termín registrace bez udání důvodu.
 4. Tento provozní řád bude vyvěšen v areálu hřiště a na webových stránkách obce.

 

V Troubelicích 1. 4. 2014

 

Ing. Bc. Ondřej Plačko, v.r.        
 starosta obce                  

 

©2004-2024 obec Troubelice